Facebook Instagram
CS DE

Terms and Conditions

Podmínky použití webu a ochrana osobních údajů

Podmínky používání webu

Před použitím webových stránek se prosím seznamte s následujícím dokumentem (dále jen jako „Podmínky“). Používáním webu www.naladtestc.cz  (dále jen „Webové stránky) projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost ADJUST ART, spol. s r.o., Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25636057, (dále jen „provozovatel“). Provozovatel tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Provozovatel výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Užívání obsahu webových stránek

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněn vykonávat pouze provozovatel.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené provozovatelem na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele.

Obsah Webových stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části Obsahu uvedeno jinak.

Obsah Webových stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených níže v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nesmíte zejména vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek (pokud by některá z částí Webových stránek byla vyčleněna jako neveřejná). Dále jste povinni respektovat autorská práva provozovatele k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným provozovatelem na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemáte žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmíte bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoliv nakládat.

Omezení odpovědnosti

Obsah na těchto Webových stránkách je určen pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, především neodpovídá za správnost informací dodanými třetími stranami.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto Webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení provozovatele opraveny.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž provozovatel obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje provozovatel ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem provozovatel tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

 

Odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty provozovatele či jinak spojenými s provozovatelem (společně dále jen „Přidružené společnosti“„Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití.

 

Publikace příspěvků na žádost zadavatelů

U webových stránek je možná publikace příspěvků na žádost od zadavatelů, a to do určených částí webových stránek – obvykle jsou to mapy, akce, zajímavosti, videa. Pro předání materiálů se obvykle použije  webový formulář. Platí, že zadavatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Webových stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese provozovatel odpovědnost. Zadavatelé také nesou zodpovědnost za vypořádání autorských práv dodaných materiálů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Právní vztahy, které mezi provozovatelem a uživatelem těchto Webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání Webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 15.2.2019.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

 

Přístup na webové stránky

Webové stránky www.naladtestc.cz (dále jen „webové stránky“) provozuje společnost ADJUST ART, spol. s r.o., Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25636057, (dále jen „provozovatel“). V souvislosti s přístupem na Webové stránky nejste povinni poskytnout provozovateli své osobní údaje.

Pokud nás budete kontaktovat za použití kontaktních údajů umístěných na Webových stránkách, pokud při případné komunikaci mezi vámi a provozovatelem získá provozovatel povahy věci vaše kontaktní údaje, pak je provozovatel nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s vámi.

 

Osobní údaje žadatelů o publikování příspěvků (zadavatelů)

Provozovatel umožňuje do určených částí webových stránek publikaci příspěvků na základě žádosti. Podmínkou žádosti je vyplnění příslušného webového formuláře a sdělení údajů: Identifikace zadavatele – název firmy nebo jméno a příjmení, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailová adresa. Všechny sdělená osobní data budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu.

Osobní údaje týkající se identifikovatelných fyzických osob podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“. 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám podáváme následující informace:

 

Správce

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů uvedených ve vaší žádosti, tj. správcem těchto vašich osobních údajů, je společnost ADJUST ART, spol. s r.o., Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25636057, (dále jen „provozovatel“).

Zpracovávané osobní údaje

Jsou údaje, které jsou uvedeny v žádosti o publikování příspěvků, to je Identifikace zadavatele – název firmy nebo jméno a příjmení, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailová adresa - (dále jen jako „Předmětné údaje“).

Doba, po kterou jsou zpracovávány Předmětné údaje

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného obchodního vztahu.

Účel a způsob zpracování Předmětných údajů

- vyhodnocení žádosti o publikování příspěvků Správcem

- přijetí rozhodnutí Správcem, zda bude či nebude povolena publikace příspěvku

- evidence žádostí

Právní důvod zpracování Předmětných údajů

Právním důvodem zpracování Předmětných údajů je souhlas žadatele s jejich zpracováním. Poskytnutí Předmětných údajů provozovateli a udělení souhlasu s jejich zpracováním není právní povinností žadatele, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na uvážení žadatele. Souhlas se zpracováním Předmětných údajů je žadatel oprávněn odvolat.

Důsledkem odvolání souhlasu je likvidace Předmětných údajů.

 

Zpracovatel

Vyřizováním agendy spojené s publikováním příspěvků jsou pověřeni pracovníci provozovatele webu.

Ostatní informace

Chcete-li provozovateli webu podat podnět týkající se zpracování Předmětných údajů, prosím, využijte některý z kontaktních údajů

Máte též právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.

Provozovatel zpracovává Předmětné údaje způsobem, který má zajistit jejich náležité zabezpečení a ochranu s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje v oblasti technologií, zejména v oblasti IT a elektronické komunikace. Náležitého zabezpečení a ochrany Předmětných údajů je docíleno pomocí technických a organizačních opatření, jejichž účelem je zabránit úniku, ztrátě, zničení anebo poškození Předmětných údajů.

Vaše práva

Prosím, věnujte též pozornost upozornění na vaše práva, která Vám podle GDPR náleží v souvislosti se zpracováním Předmětných údajů, a jež jsou uvedena pod odkazem „Poučení o právech“. 

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Webové stránky ukládají na zařízení uživatelů vstupujících na Webové stránky soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Jaké cookies používají Webové stránky?

Jsou to cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další cookies pro zachování preferencí uživatelů při prohlížení těchto Webových stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje poté uživatelé nemusí zadávat znovu.

Dále tyto Webové stránky používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací lze získat na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče jsou obvyklé k dispozici na webových stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.